Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.

Dowiedz się więcej na temat plików cookies
ZAMKNIJ
ZAMKNIJ

DANE OSOBOWE

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY GRUPY PSA FINANCE

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od posiadanego przez Panią/Pana produktu finansowego, jest:

 1. w przypadku pożyczki dla przedsiębiorców lub leasingu: PSA Finance Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, KRS: 0000021718;
 2. w przypadku pożyczki konsumenckiej: PSA Consumer Finance Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, KRS: 0000618642;
 3. w przypadku kredytu: Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, KRS: 0000216517(dalej: Administrator).
Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: bok@psa-finance.com, telefonicznie pod nr: 0 801 51 21 31 lub 0 22 457 21 31 albo pisemnie (ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: dane-osobowe@psa-finance.com lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, PSA Finance Polska, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o udzielenie finansowania oraz w umowie pożyczki, leasingu lub kredytu (dalej: Umowa) będą przetwarzane przez Administratora w celach niezbędnych do zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy, tj.:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku pożyczki konsumenckiej lub kredytu konsumenckiego także ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim) lub udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), b) lub c) RODO);
 • zarządzania ryzykiem i monitorowania zobowiązania wynikającego z Umowy, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przez potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • sprawozdawczych, statystycznych i analiz, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przygotowaniu produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie zobowiązaniem danego klienta oraz portfelem wierzytelności Administratora wobec jego klientów (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • przeprowadzania postępowań windykacyjnych i zabezpieczających na podstawie przepisów prawa, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • realizacji usług dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, na podstawie i w zakresie wynikającym ze zgód udzielonych przez Panią/Pana w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej trwania (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: imiona i nazwiska, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON), dane dotyczące dokumentów tożsamości (typ, numer i seria), data urodzenia, płeć, obywatelstwo, stan cywilny;
 • dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), data zamieszkania, podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;
 • dane dotyczące sytuacji zawodowej oraz materialnej takie jak: wykonywany zawód, stosunek pracy, miesięczny dochód, w tym z innych źródeł niż praca zawodowa lub działalność gospodarcza, kwoty stałych i pozostałych wydatków miesięcznych, liczba osób na utrzymaniu, nazwa, adres i numer telefonu zakładu pracy, data zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • dane dotyczące Umowy takie jak: rodzaj produktu finansowego, cel i źródło finansowania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenia finansowania, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, dane dotyczące wniosku o udzielenie finansowania i decyzji o finansowaniu, oraz informacje o finansowanym pojeździe: marka, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny.
Źródło pochodzenia danych  Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana przy składaniu wniosku o udzielenie finansowania oraz przy zawarciu Umowy, a także za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczej.
Okres przez który dane będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora następującym podmiotom:

 1. Banque PSA Finance S.A. z siedzibą: 68, Avenue Gabriel Peri, 92230 Gennevilliers (Francja) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy oraz konieczne do realizacji Umowy;
 2. Wyłącznemu importerowi oraz autoryzowanemu dystrybutorowi pojazdu finansowanego w ramach Umowy, w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy oraz realizacji Umowy;
 3. Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (BIK), na podstawie Pani/Pana zgody; dane te będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
 4. Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 17,  00-854 Warszawa, w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa;
 5. Biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w celach przewidzianych w tej ustawie;
 6. Podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności: zakładom ubezpieczeń, brokerom i agentom ubezpieczeniowym, firmom windykacyjnym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywa się w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.